Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Deluxerie rešpektuje súkromie návštevníkov svojich webových stránok, najmä práva návštevníkov týkajúce sa automatizovaného spracovania osobných údajov.
Preto sme v záujme úplnej transparentnosti voči našim zákazníkom formulovali a zaviedli zásady týkajúce sa samotných operácií spracovania, ich účelu, ako aj možností dotknutých osôb čo najlepšie uplatniť svoje práva.

Všetky ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na webovej stránke Úradu na ochranu údajov: https://www.uoou.cz

Do vášho počítača, mobilného telefónu alebo tabletu nebudeme umiestňovať žiadne neanonymné analytické súbory cookie a/alebo sledovacie súbory cookie, kým nedáte súhlas s používaním súborov cookie a iných sledovacích systémov na webovej lokalite.
Pokračovaním v návšteve tejto webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania.
Aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov, ktorá je k dispozícii na webovej lokalite, je jedinou verziou, ktorá platí, kým navštívite webovú lokalitu, až kým aktuálnu verziu nenahradí nová verzia.

1. Právne ustanovenia

– Webová stránka : www.deluxerie.sk
– Zodpovedný za spracovanie osobných údajov (ďalej aj: “”prevádzkovateľ””): Deluxerie, číslo obchodnej komory 86595431.

2. Prístup na webovú stránku

Prístup na webové stránky a ich používanie je výlučne osobné. Túto webovú stránku ani údaje a informácie na nej nebudete používať na komerčné, politické alebo reklamné účely ani na žiadne komerčné ponuky, najmä nie na nevyžiadané elektronické ponuky.

3. Obsah webovej stránky

Všetky znaky, obrázky, texty, komentáre, ilustrácie, (animované) obrázky, videoklipy, zvuky, ako aj všetky technické aplikácie, ktoré možno použiť na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky, a všeobecne všetky časti použité na tejto webovej stránke sú chránené právami duševného vlastníctva. Akékoľvek rozmnožovanie, opakovanie, používanie alebo úprava celku alebo jeho časti, vrátane technických aplikácií, akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu správcu je prísne zakázané. Ak správca nepodnikne okamžité kroky proti akémukoľvek porušeniu, nepovažuje sa to za tichý súhlas alebo zrieknutie sa právnych krokov.

4. Správa webovej stránky

V záujme riadnej správy webovej lokality môže správca kedykoľvek:

• pozastaviť, ukončiť alebo obmedziť prístup k celej webovej lokalite alebo jej časti pre určitú kategóriu návštevníkov.
• Odstrániť akékoľvek informácie, ktoré by mohli narušiť fungovanie webovej stránky alebo sú v rozpore s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými právnymi predpismi alebo porušujú internetovú etiketu.
• dočasne zneprístupniť webovú stránku pre aktualizácie.

5. Povinnosti

Správca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie, poruchu, ťažkosti alebo prerušenie prevádzky webovej stránky, ktoré spôsobí nedostupnosť webovej stránky alebo ktorejkoľvek jej funkcie. Za spôsob, akým pristupujete k webovej lokalite, nesiete výhradnú zodpovednosť. Musíte prijať všetky primerané opatrenia, okrem iného na ochranu svojho zariadenia a svojich údajov pred útokmi vírusov na internete. Ste tiež zodpovední za webové stránky a informácie, ktoré si prezeráte online.

Správca nie je zodpovedný za žiadne právne kroky podniknuté proti vám:
• z dôvodu vášho používania webových stránok alebo služieb dostupných prostredníctvom internetu.
• Za porušenie podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov.

Správca nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobíte sebe alebo tretím stranám alebo svojmu zariadeniu v dôsledku vášho pripojenia na používanie webovej stránky. V dôsledku toho sa zdržíte akéhokoľvek konania voči správcovi.

6. Zhromažďovanie informácií

Vaše informácie zhromažďuje spoločnosť Deluxerie. Osobné údaje sú: akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, osobné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viac prvkov charakteristických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Osobné údaje zhromaždené na webovej stránke používa prevádzkovateľ najmä na udržiavanie vzťahu s vami a v prípade potreby na spracovanie vašich objednávok.

7. Vaše práva týkajúce sa vašich údajov

Podľa článku 13 ods. 2 písm. b) GDPR má každý právo na kontrolu a opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected].
Ku každej žiadosti musí byť priložená kópia platného dokladu totožnosti s vaším podpisom a adresa, na ktorej vás možno kontaktovať. Odpoveď na svoju žiadosť dostanete do 1 mesiaca od podania žiadosti. V závislosti od zložitosti žiadostí a počtu žiadostí sa táto lehota môže v prípade potreby predĺžiť o dva mesiace.

8. Spracovanie osobných údajov

V prípade porušenia akéhokoľvek zákona alebo nariadenia, z ktorého je návštevník podozrivý a pre ktoré orgány vyžadujú osobné údaje zhromaždené prevádzkovateľom, im budú tieto údaje poskytnuté po výslovnej a odôvodnenej žiadosti týchto orgánov, po ktorej osobné údaje už nebudú chránené ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov.
Ak sú určité informácie potrebné na prístup k určitým funkciám webovej stránky, správca uvedie povinnú povahu týchto informácií v čase žiadosti.

9. Obchodné ponuky

Od správcu môžete dostávať obchodné ponuky. Ak si ich (už) neželáte dostávať, pošlite e-mail na túto adresu: [email protected]

Ak sa pri návšteve webovej stránky stretnete s osobnými údajmi, musíte sa zdržať ich zhromažďovania alebo iného neoprávneného použitia, ako aj akéhokoľvek správania, ktoré porušuje súkromie takýchto osôb. Správca v uvedených situáciách nenesie zodpovednosť.

10. Obdobie uchovávania údajov

Údaje zhromaždené prevádzkovateľom webovej stránky sa používajú a uchovávajú počas obdobia, ktoré vyžaduje zákon.

11. Cookies

A. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá na pevný disk vášho počítača, keď navštívite našu webovú lokalitu. Súbor cookie obsahuje informácie, ktoré vám umožnia rozpoznať vás ako návštevníka pri každej návšteve našej webovej stránky. Potom je možné nastaviť našu webovú stránku špeciálne pre vás a uľahčiť prihlasovanie. Pri návšteve našej webovej stránky sa zobrazí banner s informáciou o používaní súborov cookie. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Váš súhlas platí trinásť mesiacov.

B. Na našej webovej stránke používame tieto typy súborov cookie:
– Nevyhnutne potrebné súbory cookie: napríklad súbory cookie relácie a prihlasovacie súbory cookie na ukladanie informácií o relácii a prihlásení.
– Anonymizované analytické súbory cookie: na zobrazenie návštev na našej webovej lokalite na základe informácií o počte návštevníkov, obľúbených stránkach a témach. To nám umožňuje lepšie prispôsobiť našu komunikáciu a poskytovanie informácií potrebám návštevníkov našich webových stránok. Nemôžeme vedieť, kto navštívil našu webovú lokalitu ani z akého počítača ju navštívil.
– funkčné súbory cookie: napríklad reklamné súbory cookie, ktoré sú určené na zobrazovanie relevantných reklám. Osobné záujmy možno odvodiť z informácií o navštívených webových stránkach. Organizácie tak môžu napríklad zobrazovať cielenú reklamu návštevníkom svojich webových stránok. Sledovacie súbory cookie umožňujú profilovanie ľudí a rôzne zaobchádzanie s nimi. Osobné údaje sa zvyčajne spracúvajú pomocou sledovacích súborov cookie.
– Súbory cookie sociálnych médií a/alebo súbory cookie tretích strán: naša stránka umožňuje aj niektoré súbory cookie tretích strán. Ak napríklad kliknete na tlačidlo “zdieľať”, aby ste zdieľali obrázok produktu, môžete dostať súbory cookie z platforiem, ako sú Facebook, TikTok, Pinterest alebo Instagram. Pomocou týchto súborov cookie môžete zdieľať na sociálnych sieťach.

C. Konkrétne používame tieto súbory cookie:
– Anonymizované súbory cookie služby Google Analytics (analytické súbory cookie)

D. Keď navštívite našu webovú stránku, správca a/alebo tretie strany môžu do vášho zariadenia nainštalovať súbory cookie.

E. Viac informácií o používaní, správe a vymazávaní súborov cookie pre jednotlivé typy kontroly nájdete na tomto odkaze: https://www.uoou.cz.

12. Obrázky a ponúkané produkty

Z obrázkov patriacich k produktom ponúkaným na webovej stránke nemožno odvodzovať žiadne práva.

13. Uplatniteľné právo

Tieto podmienky sa riadia holandským právom. Výlučnú právomoc vo všetkých sporoch týkajúcich sa týchto podmienok má súd v mieste sídla správcu, pokiaľ sa neuplatňuje zákonná výnimka.

14. Kontaktné údaje

V prípade otázok, informácií o produkte alebo informácií o samotnej webovej stránke sa obráťte na: Oddelenie služieb zákazníkom, [email protected].