Podmienky a pravidlá

1. Definície

a) Spoločnosť Deluxerie so sídlom vo Waalwijku, číslo obchodnej komory 86595431, sa v týchto všeobecných obchodných podmienkach označuje ako predávajúci.

b) V týchto všeobecných obchodných podmienkach sa druhá strana predávajúceho označuje ako kupujúci.

c) Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci spoločne.

d) zmluva znamená kúpnu zmluvu medzi zmluvnými stranami.

2. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, zmluvy a dodávky služieb alebo tovaru zo strany predávajúceho alebo v jeho mene.

b) Odchýlky od týchto podmienok sú možné len vtedy, ak sa na nich strany výslovne písomne dohodli.

3. Platba

a) Ceny produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci má úplnú voľnosť pri určovaní cien a zliav služieb alebo produktov, ktoré sa budú ponúkať na stránke.

b) Môžu sa účtovať dodatočné poplatky za dopravu, ktoré sú stanovené a špecifikované v časti Poplatky za dopravu a doručenie. (Viac informácií nájdete v časti 6 týchto podmienok používania.) Používateľ je povinný zaplatiť tento poplatok okrem daní z objednaných produktov.

c) V prípade cenových chýb alebo nesprávnych informácií o produkte v dôsledku tlačových alebo systémových chýb si spoločnosť Deluxerie vyhradzuje právo zrušiť objednávky s nesprávnymi informáciami bez ďalších záväzkov voči zákazníkovi, a to aj po prijatí potvrdenia objednávky alebo potvrdenia o odoslaní.

4. Ponuky, cenové ponuky a ceny

a) Ponuky sú nezáväzné, pokiaľ v nich nie je uvedený dátum prijatia. Ak ponuka nie je prijatá v tejto stanovenej lehote, ponuka stráca platnosť.

b) Dodacie lehoty uvedené v ponukách sú orientačné a v prípade ich prekročenia nevzniká kupujúcemu nárok na ukončenie zmluvy alebo náhradu škody, pokiaľ sa strany výslovne písomne nedohodli inak.

c) Ponuky a cenové ponuky sa automaticky nevzťahujú na opakované objednávky. Strany sa na tom musia výslovne písomne dohodnúť.

d) Cena uvedená v ponukách, cenových ponukách a faktúrach pozostáva z kúpnej ceny vrátane DPH a akýchkoľvek iných štátnych poplatkov.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy

a) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 30 dní od doručenia objednávky bez uvedenia dôvodu (právo na odstúpenie od zmluvy). Lehota začína plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ dostane (úplnú) objednávku.

b) Na odstúpenie od zmluvy nie je nárok, ak sú výrobky vyrobené podľa jeho špecifikácií alebo majú krátku dobu trvanlivosti.

c) Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy od predávajúceho. Predávajúci ho musí poskytnúť kupujúcemu bezodkladne po jeho žiadosti.

d) Počas ochrannej lehoty musí spotrebiteľ s výrobkom a obalom zaobchádzať opatrne. Výrobok rozbalí alebo použije len v rozsahu potrebnom na posúdenie, či má výrobok vrátiť so všetkým dodaným príslušenstvom a, ak je to možné, v pôvodnom prepravnom obale predávajúcemu v súlade s primeranými a jasnými pokynmi.

6. Zmeny a doplnenia zmluvy

a) Ak sa v priebehu plnenia zmluvy ukáže, že na riadne vykonanie úlohy je potrebné vykonať zmeny alebo doplnenia diela, zmluvné strany zmluvu zodpovedajúcim spôsobom včas a po vzájomnej konzultácii zmenia.

b) Ak sa zmluvné strany dohodnú na zmene alebo doplnení zmluvy, môže to mať vplyv na čas plnenia. Predávajúci informuje kupujúceho čo najskôr.

c) Ak má zmena alebo doplnenie zmluvy finančné dôsledky a/alebo dôsledky na kvalitu, predávajúci o tom vopred písomne informuje kupujúceho.

d) Ak sa zmluvné strany dohodli na pevnej cene, predávajúci uvedie, do akej miery bude mať zmena alebo dodatok k zmluve za následok prekročenie tejto ceny.

e) Na rozdiel od ustanovení tretieho odseku tohto článku predávajúci nemôže účtovať dodatočné náklady, ak zmena alebo doplnenie vyplýva z okolností, za ktoré zodpovedá.

7. Dodanie a prenos rizika

a) Po prevzatí zakúpeného tovaru kupujúcim prechádza riziko z predávajúceho na kupujúceho.

8. Výskum, reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar v čase dodania, ale v každom prípade čo najskôr. Kupujúci by mal pritom preskúmať, či kvalita a množstvo dodaného tovaru zodpovedajú tomu, čo si strany dohodli, alebo aspoň či kvalita a množstvo zodpovedajú požiadavkám, ktoré sa na ne vzťahujú v bežnej (obchodnej) prevádzke.

b) Reklamácie týkajúce sa poškodenia, nedostatku alebo straty dodaného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho písomne do 10 pracovných dní odo dňa dodania tovaru.

c) Ak sa v stanovenej lehote zistí, že reklamácia je oprávnená, predávajúci má právo tovar opraviť alebo opätovne dodať, alebo dodávku zrušiť a zaslať kupujúcemu dobropis na túto časť kúpnej ceny.

d) Drobné a/alebo obvyklé odchýlky a rozdiely v kvalite, množstve, veľkosti alebo vyhotovení nie je možné reklamovať u predávajúceho.

e) Reklamácie týkajúce sa konkrétneho výrobku nemajú vplyv na iné výrobky alebo časti patriace do tej istej zmluvy.

f) Po spracovaní tovaru kupujúcim sa reklamácie už nebudú prijímať.

9. Vzorky a modely

a) Ak bola kupujúcemu predvedená alebo poskytnutá vzorka alebo model, považuje sa to za poskytnutie len na usmernenie bez toho, aby mu musel dodaný predmet zodpovedať. To neplatí, ak sa zmluvné strany výslovne dohodli, že predmet, ktorý sa má dodať, mu bude zodpovedať.

b) V prípade zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností sa plocha alebo iné rozmery a údaje považujú tiež len za orientačné bez toho, aby im musela dodaná vec zodpovedať.

10. Dodávka

a) Dodávka sa uskutočňuje “”z továrne / predajne / skladu””. To znamená, že všetky náklady znáša kupujúci.

b) Kupujúci je povinný prevziať tovar v čase, keď mu ho predávajúci dodá alebo dá dodať, alebo v čase, keď mu bude sprístupnený v súlade so zmluvou.

c) Ak kupujúci odmietne prevziať tovar alebo neposkytne informácie alebo pokyny potrebné na dodanie tovaru, predávajúci je oprávnený tovar uskladniť na náklady a riziko kupujúceho.

d) Ak je tovar doručený, predávajúci je oprávnený účtovať si všetky náklady na doručenie.

e) Ak predávajúci potrebuje od kupujúceho informácie na plnenie zmluvy, lehota na dodanie začne plynúť po tom, ako kupujúci tieto informácie predávajúcemu sprístupní.

f) Dodacia lehota uvedená predávajúcim je orientačná. Nikdy to nie je konečný termín. V prípade prekročenia lehoty musí kupujúci písomne oznámiť predávajúcemu nesplnenie záväzku.

g) Predávajúci je oprávnený dodať tovar po častiach, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak alebo pokiaľ čiastočná dodávka nemá samostatnú hodnotu. Pri dodávke po častiach je predávajúci oprávnený fakturovať tieto časti samostatne.

11. Vyššia moc

a) Ak predávajúci nemôže splniť alebo nesplní včas alebo riadne svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy z dôvodu vyššej moci, nezodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu.

b) Vyššou mocou zmluvné strany v každom prípade rozumejú okolnosti, ktoré predávajúci nemohol vziať do úvahy pri uzatváraní zmluvy a v dôsledku ktorých kupujúci nemôže odôvodnene očakávať normálne plnenie zmluvy, ako sú choroba, vojna alebo nebezpečenstvo vojny, občianska vojna a nepokoje, mor, sabotáž, terorizmus, výpadok elektrickej energie, záplavy, zemetrasenie, požiar, obsadenie podniku, štrajky, vyhnanie pracovníkov, zmeny vládnych opatrení, dopravné možnosti a iné poruchy v činnosti predávajúceho.

c) Okrem toho zmluvné strany chápu vyššiu moc ako okolnosť, že dodávateľské spoločnosti, od ktorých je predávajúci závislý pri plnení zmluvy, nie sú schopné plniť zmluvné záväzky voči predávajúcemu, ak predávajúci nezavinil túto skutočnosť.

d) Ak nastane vyššie uvedená situácia, v dôsledku ktorej predávajúci nie je schopný plniť svoje záväzky voči kupujúcemu, potom sa tieto záväzky pozastavujú na dobu, počas ktorej predávajúci nie je schopný plniť svoj záväzok. Ak situácia uvedená v predchádzajúcej vete trvá 30 kalendárnych dní, zmluvné strany majú právo zmluvu písomne vypovedať v celom rozsahu alebo čiastočne.

e) Ak vyššia moc trvá dlhšie ako tri mesiace, kupujúci má právo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou.

Zmluvu možno vypovedať len doporučeným listom.

12. Prevod práv

a) Práva zmluvnej strany vyplývajúce z tejto zmluvy nemožno previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa uplatňuje ako doložka s vlastníckym účinkom podľa článku 3:83 druhého odseku holandského občianskeho zákonníka.

13. Výhrada vlastníctva a zadržiavacie právo

a) Tovar nachádzajúci sa u predávajúceho a dodaný tovar a jeho časti zostávajú majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny kupujúcim. Dovtedy môže predávajúci uplatniť výhradu vlastníctva a vziať tovar späť.

b) Ak dohodnuté sumy, ktoré sa majú zaplatiť vopred, nie sú zaplatené alebo nie sú zaplatené včas, predávajúci je oprávnený pozastaviť práce až do zaplatenia dohodnutej časti. Potom nastane zlyhanie veriteľa. V takomto prípade nie je možné uplatniť voči predávajúcemu nárok na náhradu škody za oneskorené dodanie.

c) Predávajúci nie je oprávnený založiť alebo inak zaťažiť tovar s výhradou vlastníctva.

d) Predávajúci sa zaväzuje poistiť tovar dodaný kupujúcemu s výhradou vlastníctva a udržiavať ho poistený proti požiaru, výbuchu a poškodeniu vodou, ako aj proti krádeži a na prvé požiadanie sprístupniť poistnú zmluvu na nahliadnutie.

e) Ak tovar ešte nebol dodaný, ale dohodnutá záloha alebo cena nebola zaplatená v súlade so zmluvou, predávajúci má právo zadržať tovar. Tovar bude dodaný až po úplnom zaplatení kupujúcim v súlade s dohodou.

f) V prípade likvidácie, platobnej neschopnosti alebo pozastavenia platieb zo strany kupujúceho sa záväzky kupujúceho stávajú okamžite splatnými.

14. Zodpovednosť

a) Akákoľvek zodpovednosť za škodu vyplývajúca z plnenia zmluvy alebo v súvislosti s ním je vždy obmedzená sumou, ktorá sa vypláca na základe poistenia zodpovednosti za škodu (poistenie zodpovednosti za škodu) uzavretého v danom prípade. Táto suma sa zvýši o výšku spoluúčasti podľa príslušnej poistnej zmluvy.

b) Zodpovednosť predávajúceho za škody spôsobené úmyselne alebo úmyselnou nedbanlivosťou predávajúceho alebo jeho nadriadených nie je vylúčená.

15. Povinnosť podať žalobu

a) Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu reklamáciu vykonanej práce. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší opis závady, aby predávajúci mohol primerane reagovať.

b) Ak je reklamácia oprávnená, predávajúci je povinný tovar opraviť a v prípade potreby vymeniť.

16. Rozhodné právo a príslušný súd

a) Každá zmluva medzi zmluvnými stranami sa riadi výlučne holandským právom.

b) Výlučnú právomoc na riešenie sporov medzi zmluvnými stranami má holandský súd v okrese, v ktorom má spoločnosť Deluxerie Ecommerce svoje sídlo/pracovisko/kanceláriu, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

c) Uplatňovanie Viedenského dohovoru o predaji tovaru je vylúčené.

d) Ak sa jedno alebo viacero ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje v súdnom konaní za neprimerane zaťažujúce, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.